Kalendarium

 • 1408 – utworzenie parafii w Mordach
 • ? ... – 1434 – Mordy własnością rodziny Koszyckich herbu Świeńczyc
 • 1434 – małżeństwo córki Jana Koszyckiego ze Stanisławem Korczewskim herbu Korczak, panem na Korczewie
 • 1434 - 1490 – właścicielami Mordów byli Stanisław Korczewski, a później jego syn Jan Korczewski i wnuk Stanisław (II) Korczewski
 • 1488 - Mordy, dzięki staraniom Stanisława (II) Korczewskiego uzyskały prawa miejskie, przywilejem lokacyjnym nadanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka
 • 1490 - 1514 - Mordy własnością Zofii (córki Korczewskiego) i Stanisława Chlebowicza herbu Leliwa, wojewody połockiego
 • 1514 - ślub córki Chlebowiczów, Elżbiety, z Janem Sapiehą herbu Lis, wojewodą podlaskim (zm. 1517)
 • 1514 - 1517 - Mordy własnością Elżbiety i Jana Sapiehów
 • 1517 - 1519 - Mordy w posiadaniu Elżbiety i Grzegorza Ościkowiczów - po śmierci Jana Sapiehy, Elżbieta wyszła za mąż za Grzegorza Ościkowicza herbu Trąby, wojewodę trockiego (zm. 1519)
 • 1519 - 1528 - właścicielką Mordów była Elżbieta Ościkowiczowa, wdowa po zmarłym Grzegorzu Ościkowiczu
 • 1523 - Elżbieta Ościkowiczowa zapisała kościołowi w Mordach wieś Klimonty, za co proboszcz zobowiązał się do utrzymania bakałarza (nauczyciela) - powstała szkoła parafialna
 • 1528 - Elżbieta Ościkowiczowa sprzedała Mordy wraz z wsiami: Czołomyje, Czepielin, Wyczółki, Jajki i Stok Ruski królowi Zygmuntowi I Staremu, pozostawiając sobie Głuchów
 • 1528 - 1552 - Mordy własnością królewską, z dożywotnim prawem posiadania dla Elżbiety (zm. 1552)
 • 1552 - król Polski, syn Zygmunta I Starego, Zygmunt II August sprzedał Mordy Mikołajowi Radziwiłłowi, zwanemu Czarnym, herbu Trąby, wojewodzie wileńskiemu
 • 1552 - 1571 - Mordy w posiadaniu Mikołaja Radziwiłła, później jego syna Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, pod rządami których miasto stało się ośrodkiem ruchu reformacyjnego na Podlasiu. Kościół zamieniono w jeden z najstarszych w Polsce zborów ewangelickich
 • 1563 - w Mordach odbył się synod protestancki
 • 1571 - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zamienił Mordy na dobra Świerzno z Pawłem Ciecierskim herbu Rawicz
 • 1571 - 1680 - Mordy własnością małopolskiej rodziny Ciecierskich
 • 1680 - Stanisław Godlewski herbu Gozdawa, starosta nurski, wszedł w posiadanie Mordów poprzez małżeństwo z jedną z Ciecierskich
 • 1680 - 1717 - właścicielami Mordów byli Stanisław Godlewski i jego syn Jan Godlewski (zm. 1716)
 • 1717 - Mordy powróciły do Ciecierskich po bezpotomnie zmarłym Janie Godlewskim
 • 1717 - 1803 - Mordy ponownie w posiadaniu rodziny Ciecierskich
 • 1803 - Dominik Ciecierski zamienił Mordy na Ciechanowiec z radcą pruskim Fryderykiem Kűhle
 • 1803 - 1821 - Mordy własnością Fryderyka Kűhle
 • 1821 - 1828 - Mordy własnością Głównego Banku Berlińskiego, który odkupił je od Fryderyka Kűhle
 • 1828 - 1830 - właścicielem Mordów był król pruski Fryderyk Wilhelm, który odkupił je od Banku, a stanowić miały wiano dla córki, późniejszej żony cara Rosji Mikołaja I Romanowicza
 • 1830 - Mordy odkupił Bank Rządu Królestwa Polskiego
 • 1830 - 1837 - Mordy własnością Skarbu Królestwa Polskiego
 • 1837 - Mordy kupił na licytacji Jan Zembrzuski herbu Doliwa
 • 1837 - 1912 - Mordy w posiadaniu rodziny Zembrzuskich
 • 1841 – utworzenie szkoły elementarnej w Mordach
 • 1867 - Mordy utraciły prawa miejskie
 • 1912 - dobra Mordy (bez miasta) kupił Konstanty Przewłocki dla swego syna Henryka, bez folwarków: Czepielin, Doliwo i Czołomyje, rozparcelowanych przez Zembrzuskich
 • 1912 - 1944 - właścicielami dóbr Mordy byli Przewłoccy - Henryk i Karolina Hutten Czapska
 • 1919 - odzyskanie praw miejskich przez Mordy
 • 1936 - 1938 - budowa Kopca Piłsudskiego w Majówce
 • 08.09.1939 - bombardowanie Mordów
 • 22.08.1942 - likwidacja getta żydowskiego
 • 28.07.1944 - wyzwolenie Mordów
 • jesień 1944 - w okolicy Mordów tworzono 8. Dywizję Piechoty Ludowego Wojska Polskiego
 • X 1944 - aresztowanie i uwięzienie Henryka Przewłockiego – zm. 12.06.1945 r. w sowieckim obozie Borowicze
 • 1944 - 1947 - w Mordach działało Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące
 • 1959 - 1962 - zbudowano nowy budynek Szkoły Podstawowej w Mordach przy ul. Kilińskiego 13
 • 1955 - elektryfikacja Mordów
 • 1973 - utworzenie Gminy Mordy
 • 1999 - utworzenie Gimnazjum w Mordach
 • 01.09.2000 - Gimnazjum w Mordach samodzielną placówką
 • 05.11.2002 - oficjalne otwarcie nowej części budynku i sali gimnastycznej w Gimnazjum w Mordach

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.